Mức thu dịch vụ cung cấp sản phẩm thông tin tín dụng

27/12/2007
Ngày 25/12/2007, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quyết định số 47/2007/QĐ-NHNN về mức thu dịch vụ thông tin tín dụng. Theo đó, mức thu dịch vụ cung cấp sản phẩm thông tin tín dụng được áp dụng đối với các tổ chức tín dụng, tổ chức khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam được áp dụng như sau:

Đơn vị đăng ký tối đa 06 người sử dụng: 2.000.000 đồng/đơn vị/năm; từ người sử dụng thứ 7 trở lên: 150.000 đồng/người sử dụng/năm; Báo cáo thông tin quan hệ tín dung: 60.000 đồng/bản; báo cáo thông tin tài sản bảo đảm: 60.000 đồng/bản; báo cáo thông tin tài chính  doanh nghiệp: 90.000 đồng/bản/năm tài chính; báo cáo thông tin quan hệ tín dụng, tài chính, tài sản bảo đảm: 200.000 đồng/bản; bản tin thông tin tín dụng đình kỳ: 25.000 đồng/bản.

Căn cứ mức thu tối đa trên đây, Giám đốc Trung tâm thông tin tín dụng quy định mức thu cụ thể cho từng sản phẩm theo từng thời kỳ.

Giám đốc Trung tâm thông tin tín dụng được quyết định giảm tiền sử dụng sản phẩm thông tin tín dụng đối với các đơn vị chấp hành tốt hoạt động thông tin tín dụng. Điều kiện và mức giảm tiền sử dụng sản phẩm thông tin tín dụng do nhưng không quá 15% tổng số tiền khai thác sử dụng sản phẩm sử dụng thực tế theo từng tháng của đơn vị sử dụng.

Mức thu dịch vụ sản phẩm thông tin khác do Giám đốc Trung tâm thông tin tín dụng xây dựng đảm bảo nguyên tắc bù đắp đủ chi phí có tích luỹ và phù hợp với khả năng sử dụng dịch vụ của khách hàng, gồm: báo cáo tổng hợp thông tin về khách hàng; báo cáo đặc biệt về doanh nghiệp; báo cáo thông tin đột xuất; tra cứu thông tin theo thời gian; sản phẩm phân tích xếp hạng tín dụng; sản phẩm chấm điểm tín dụng.

Các sản phẩm này được được cung cấp trên cơ sở hợp đồng cho các tổ chức tín dụng, tổ chức khác có hoạt động ngân hàng và tổ chức, cá nhân khác có nhu cầu.

Chí Linh