Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan

25/09/2006
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành Nghị định qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan. Nghị định áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài có hoạt động liên quan đến quyền tác giả, và quyền liên quan (quyền của người biểu diễn; các quyền của nhà xuất bản ghi âm, ghi hình đối với bản ghi âm, ghi hình...).

Nghị định gồm 7 chương,  48 điều nêu rõ: Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về quyền tác giả và quyền liên quan. Bộ Văn hóa Thông tin chịu trách nhiệm trước Chính phủ quản lý nhà nước về quyền tác, quyền liên quan có nhiệm vụ thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền hợp pháp của nhà nước, tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan; giải quyết khiếu nại, tố cáo về quyền tác giả, quyền liên quan...

Đồng thời, các tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan; người thừa kế, các nhân, tổ chức được chuyển giao quyền của chủ sở hữu, các nhân, tổ chức sử dụng tác phẩm theo hợp đồng, người biểu diễn; nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình; tổ chức phát sóng...và các cơ quan, tổ chức có liên quan có quyền khởi kiện tại Toà án có thẩm quyền để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp liên quan đến quyền tác giả, quyền liên quan. Đồng thời họ cũng có quyền khiếu nại, tố cáo liên quan đến đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan.

Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Nghị định này thay thế Nghị định 76/CP ngày 29/11/1996 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định về quyền tác giả trong Bộ luật Dân sự

(Theo website Chính phủ)