Sửa điều kiện vay vốn của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa 02/05/2024

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 45/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 39/2019/NĐ-CP ngày 10/5/2019 về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024 02/05/2024

Nhiều chính sách liên quan đến: tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước; quy định mới về xét tặng danh hiệu "Nhà giáo nhân dân", "Nhà giáo ưu tú"; cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân từ 15/5... sẽ có hiệu lực trong tháng 5/2024.

Quy định phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện 26/04/2024

Bộ Công thương vừa ban hành Thông tư số 07/2024/TT-BCT ngày 12 tháng 4 năm 2024 quy định phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện.

Nguyên tắc, tiêu chí xây dựng và danh mục mua sắm tập trung cấp quốc gia đối với thuốc 26/04/2024

Ngày 20 tháng 4 năm 2024, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 04/2024/TT-BYT quy định danh mục mua sắm tập trung cấp quốc gia đối với thuốc.

Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành THADS 24/04/2024

Ngày 03/4/2024, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 02/2024/TT-BTP Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành THADS.

Quản lý và sử dụng các chi phí trong lựa chọn nhà thầu 24/04/2024

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Thông tư số 05/2024/TT-BKHĐT quy định về quản lý và sử dụng các chi phí trong lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp 24/04/2024

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 24/2024/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp.

Hướng dẫn mới về quản lý và kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán 24/04/2024

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn về quản lý và kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán.