Các cơ quan Nhà nước sẽ tiếp nhận giải quyết một số thủ tục hành chính vào ngày thứ bảy hàng tuần 03/08/2007

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho những người dân, doanh nghiệp cần giải quyết công việc liên quan đến các thủ tục hành chính vào ngày nghỉ cuối tuần, ngày 1/8, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định số 127/2007/QĐ-TTg về việc tổ chức làm việc ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết một số thủ tục hành chính.

Ban hành sổ đăng ký hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch sử dụng tại Cơ quan Đại diện Ngoại giao, Cơ quan Lãnh sự của Việt Nam tại nước ngoài 31/07/2007

Ngày 13/6/2007, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ký Quyết định số 04/2007/QĐ-BTP về việc ban hành 08 loại sổ đăng ký hộ tịch và 38 loại biểu mẫu hộ tịch sử dụng tại Cơ quan Đại diện Ngoại giao, Cơ quan Lãnh sự của Việt Nam tại nước ngoài. Ban Biên tập Cổng thông tin đăng tải toàn văn nội dung Quyết định và Danh mục các biểu mẫu hộ tịch và sổ đăng ký hộ tịch ban hành kèm theo Quyết định.

Hướng dẫn thi hành Luật Thanh niên: Thanh niên của hộ nghèo được giảm tối thiểu 20% phí học nghề 30/07/2007

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 120/2007/NĐ-CP ngày 23/7/2007 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh niên về chính sách, trách nhiệm của Nhà nước đối với việc bảo đảm thực hiện quyền và nghĩa vụ của thanh niên; trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp đối với công tác thanh niên.

Thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp 23/07/2007

Ngày 18/6/2007, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký ban hành Quyết định số 924/QĐ-BTP về việc thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp và Quyết định số 05/2007/QĐ-BTP ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp.

Thông tư liên tịch hướng dẫn chi tiết một số vấn đề về nội dung Hợp đồng bảo lãnh và việc thanh lý Hợp đồng bảo lãnh cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 17/07/2007

Ngày 11/7/2007, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tư pháp đã ký ban hành Thông tư liên tịch số 08/2007/TTLT-BLĐTBXH-BTP hướng dẫn chi tiết một số vấn đề về nội dung Hợp đồng bảo lãnh và việc thanh lý Hợp đồng bảo lãnh cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Quy định về Biểu mẫu nghiệp vụ thi hành án dân sự 13/07/2007

Ngày 12/7/2007 Bộ trưởng Bộ Tư pháp ký Quyết định số 07/2007/QĐ - BTP ban hành "Quy định về Biểu mẫu nghiệp vụ thi hành án dân sự".

Hướng dẫn một số thủ tục hành chính trong hoạt động thi hành án của cơ quan thi hành án 09/07/2007

Ngày 05/7/2007, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký ban hành Thông tư số: 06 /2007/TT-BTP "hướng dẫn một số thủ tục hành chính trong hoạt động thi hành án của cơ quan thi hành án". Thông tư này thay thế Thông tư số 67/TT-THA ngày 05 tháng 7 năm 1996 của Bộ Tư pháp "hướng dẫn một số vấn đề về tổ chức hoạt động thi hành án dân sự".

Trình tự, thủ tục đăng ký hộ khẩu thường trú 05/07/2007

Bộ trưởng Bộ Công an Lê Hồng Anh vừa ký ban hành Thông tư số 06/2007/TT-BCA-C11 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Cư trú. và Nghị định số 107/2007/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Cư trú