Một số chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về các Dự án đầu tư 04/04/2008

Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo, phê duyệt danh mục một số Dự án đầu tư trong nước, được nước ngoài tài trợ cũng như yêu cầu bổ sung thêm, điều chỉnh một số hạng mục của các Dự án.

Về việc thực hiện Luật phá sản. 01/04/2008

Ngày 27/3/2008, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 1977/VPCP- XDPL về việc thực hiện Luật phá sản. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các cơ quan là đại diện chủ sở hữu công ty nhà nước thực hiện đúng quy định của pháp luật về quản lý công ty nhà nước và phá sản doanh nghiệp, kiên quyết cho phá sản đối với những doanh nghiệp đã lâm vào tình trạng phá sản, không can thiệp trái pháp luật vào thủ tục giải quyết phá sản.

Bổ sung một số nội dung trong đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe cho người tàn tật 28/03/2008

Ngày 20/3/2008, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quyết định số 05/2008/QĐ-BGTVT về việc bổ sung một số nội dung trong đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe cho người tàn tật.

Thông qua Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính 27/03/2008

Ngày 26/3, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã quyết định biểu quyết thông qua Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính. Trong lần sửa này, Uỷ ban thường vụ Quốc hội chỉ tập trung sửa đổi những vấn đề đã được làm rõ và thực sự bức xúc trong thực tiễn đấu tranh phòng, chống vi phạm hành chính. Việc sửa đổi, bổ sung toàn diện Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính sẽ được tiến hành khi nghiên cứu, xây dựng Luật Xử lý vi phạm hành chính vào năm 2009.

Nội dung Quy chế tổ chức mua sắm tài sản, hàng hoá từ ngân sách nhà nước 26/03/2008

Vừa qua, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 22/2008/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Quy chế tổ chức mua sắm tài sản, hàng hoá từ ngân sách nhà nước theo phương thức tập trung ban hành kèm theo Quyết định số 179/2007/QĐ-TTg ngày 26/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2008 26/03/2008

Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2008 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, theo đó, sẽ tăng cường hình thức họp trên mạng, trao đổi văn bản, tài liệu qua thư điện tử... giữa các cơ quan nhà nước.

Ban hành Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư pháp" 24/03/2008

Ngày 19/3/2008, Bộ Tư pháp đã ban hành Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư pháp". Kỷ niệm chương được xét tặng và công bố hàng năm vào dịp kỷ niệm "Ngày truyền thống ngành Tư pháp" (28/8) và xét tặng đột xuất theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Bộ Tư pháp lấy ý kiến Dự thảo Luật Thi hành án dân sự: Để luật có tính khả thi 24/03/2008

Dự thảo Luật thi hành án dân sự (THADS) là một trong những văn bản có liên quan trực tiếp đến nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân và nhiều mặt của đời sống kinh tế, xã hội. Do đó, sau nhiều lần lấy ý kiến các chuyên gia và những người làm công tác THADS, Ban Soạn thảo đã hoàn chỉnh Dự thảo 10 Luật THADS (có 9 chương, 207 điều) để đưa ra lấy ý kiến rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, các tầng lớp nhân dân. Các ý kiến này sẽ góp phần hoàn thiện dự thảo để các quy định của Luật có tính khả thi, phù hợp với thực tiễn sau khi được ban hành.