Về Đề án xây dựng cơ chế hỗ trợ việc thực hiện pháp luật cho doanh nghiệp

12/12/2005
Nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 13/2005/CT-TTg ngày 8-4-2005 về thực hiện chức năng hỗ trợ thực hiện pháp luật cho doanh nghiệp. Trên cơ sở này, Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế (Bộ Tư pháp) đã xây dựng "Đề án xây dựng cơ chế hỗ trợ việc thực hiện pháp luật cho doanh nghiệp".
Về nguyên tắc trong thực hiện pháp luật, doanh nghiệp có trách nhiệm chủ động tuân thủ pháp luật, chấp hành và sử dụng pháp luật phục vụ hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên do đặc điểm và thực trạng, nhu cầu hỗ trợ thực hiện cho doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay, Nhà nước sẽ thực hiên các biện pháp hỗ trợ cụ thể như hỗ trợ về thông tin pháp lý, hỗ trợ về tư vấn pháp luật, hỗ trợ về bồi dưỡng kiến thức pháp lý và củng cố tổ chức, tăng cường năng lực pháp chế ngành ở T.Ư và địa phương.

Hỗ trợ về thông tin pháp lý, Nhà nước sẽ đầu tư xây dựng một cơ sở dữ liệu pháp luật kinh doanh, được cập nhật thường xuyên và được truyền tải trên mạng Internet. Doanh nghiệp có điều kiện truy cập mạng sẽ trực tiếp khai thác thông tin pháp lý từ cơ sở dữ liệu và việc truy cập mạng là miễn phí. Đồng thời mạng thông tin này cũng sẽ cung cấp thông tin pháp lý được cập nhật cho các cơ quan quản lý chuyên ngành, luật sư, các trung tâm tư vấn pháp luật các hiệp hội doanh nghiệp để các tổ chức này thực hiện việc cung cấp thông tin, tư vấn cho các doanh nghiệp không có điều kiện trực tiếp truy cập mạng.

Hỗ trợ về tư vấn pháp luật sẽ được thực hiện trên ba phương diện: Hỗ trợ, tạo điều kiện phát triển dịch vụ tư vấn pháp luật chuyên nghiệp của luật sư, hình thành mạng lưới tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp; hỗ trợ khuyến khích doanh nghiệp bố trí và kiện toàn cán bộ hoặc tổ chức pháp chế doanh nghiệp; hình thành chức năng trả lời, hướng dẫn pháp luật kinh doanh của cơ quan quản lý nhà nước ngành, lĩnh vực theo yêu cầu của doanh nghiệp khi có thắc mắc về các quy định, thủ tục pháp luật kinh doanh.

Ở các phương diện hỗ trợ tư vấn, doanh nghiệp nhỏ và vừa được cung cấp tư vấn pháp luật miễn phí hoặc được giảm phí tư vấn, các cán bộ pháp chế của doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ được tham gia miễn phí hoặc đóng góp một phần phí chương trình bồi dưỡng cập nhật kiến thức pháp lý cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp. Khi doanh nghiệp có thắc mắc về các quy định, thủ tục pháp luật kinh doanh, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ trả lời hướng dẫn miễn phí.

Hỗ trợ về bồi dưỡng kiến thức pháp lý, chương trình bồi dưỡng được chia theo hai nhóm đối tượng: Đối với doanh nhân, cán bộ quản lý doanh nghiệp cần bồi dưỡng những kiến thức cơ bản về hệ thống pháp luật, quyền và nghĩa vụ trong kinh doanh, sử dụng hệ thống pháp luật và tư pháp để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp; đối với các cán bộ chuyên môn, cần được bồi dưỡng chuyên sâu theo các lĩnh vực pháp luật kinh doanh phù hợp và được cập nhật thường xuyên kiến thức pháp lý.

Với chức năng của mình, Bộ Tư pháp có nhiệm vụ giúp Chính phủ làm đầu mối triển khai các hoạt động hỗ trợ thực hiện pháp luật cho doanh nghiệp. Theo đó Bộ chủ trì, phối hợp với các bộ và UBND cấp tỉnh xây dựng cơ sở dữ liệu pháp luật kinh doanh toàn diện, được cập nhật và truyền tải trên Internet; xây dựng chương trình nội dung và cập nhật tài liệu phục vụ bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho chủ sở hữu; người quản lý và cán bộ nghiệp vụ của doanh nghiệp; tổ chức thi hành pháp luật kinh doanh, triển khai các hoạt động hỗ trợ thực hiện pháp luật kinh doanh trong phạm vi quản lý nhà nước của Bộ cho doanh nghiệp...

Về phần mình, bên cạnh việc phối hợp với Bộ Tư pháp, các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm cung cấp và cập nhật thông tin cho doanh nghiệp, giải đáp thắc mắc của doanh nghiệp về pháp luật kinh doanh trong lĩnh vực bộ, ngành, địa phương mình quản lý.

Và cuối cùng, các hiệp hội doanh nghiệp và đoàn luật sư với vị trí là cầu nối giữa Nhà nước với doanh nghiệp trực tiếp triển khai các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện pháp luật và chuyển tải các thông tin về hỗ trợ pháp lý, tư vấn pháp luật và bồi dưỡng kiến thức pháp lý từ Nhà nước tới các doanh nghiệp. Để bảo đảm sự thành công của Đề án, một loạt các dự án, chương trình sẽ được triển khai từ nay đến năm 2010.


Theo Pháp luật Việt Nam