Tọa đàm “Vai trò của Hội Luật gia trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật”

05/12/2005
Tọa đàm “Vai trò của Hội Luật gia trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật”
Nhằm phát huy vai trò của Hội Luật gia các cấp trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, ngày 05/12/2005, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật - Bộ Tư pháp tổ chức Toạ đàm về vai trò của Hội Luật gia trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại Hội trường A, trụ sở Bộ Tư pháp.