Bỏ quy định bắt buộc đăng ký khi thiết lập website

18/02/2006
Đó là nội dung mới trong bản dự thảo 16 của Luật công nghệ thông tin (CNTT) được thảo luận tại Hội nghị đại biểu QH chuyên trách ngày 17/2. Ngoài ra, các nội dung về ứng dụng và phát triển CNTT, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng được các đại biểu quan tâm đóng góp ý kiến nhiều nhất.
  Điểm mới trong dự thảo luật CNTT lần này là quy định "phải đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền" khi thiết lập website đã được loại bỏ nhằm tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân có nhu cầu đều có thể thiết lập website phục vụ nhu cầu hợp pháp của mình. Tuy nhiên, những website không sử dụng tên miền quốc gia .vn vẫn phải đăng ký với Bộ Bưu chính Viễn thông để cơ quan quản lý nắm bắt đầy đủ thông tin, khi cần thiết thì kiểm soát hoặc ngăn chặn các hành vi phạm tội trên môi trường mạng.

Nhiều ý kiến trong buổi họp tập trung vào điều 5, điều 65 và 74 của bản dự thảo mới của luật CNTT. Theo ý kiến đại biểu Trương Công Lập (tỉnh Bạc Liêu), điều 5 trong dự thảo luật chưa nêu bật được vai trò "đầu tàu" của CNTT. Luật cần được bổ sung thêm khoản mục thể hiện xu hướng phát triển của ngành công nghiệp này cũng như bổ sung thêm các ngành nghề ưu tiên ứng dụng CNTT như nghiên cứu khoa học, giáo dục, y tế. Theo ý kiến của đại biểu Nguyễn Nghiễm (tỉnh Bình Phước), luật phải cụ thể hoá những chính sách đầu tư và phát triển CNTT phục vụ nông nghiệp và nông thôn như ưu đãi về thuế, hỗ trợ kinh phí đầu tư cho các dự án. 

Một vấn đề khác cũng được các đại biểu quan tâm là bảo vệ trẻ em trước các luồng thông tin không có lợi cho lứa tuổi vị thành niên. Theo đó, cần nghiên cứu thêm các phương án cụ thể hoá trách nhiệm trong việc bảo vệ các em khỏi những tác động của môi trường mạng. Vai trò của nhà nước, gia đình, nhà trường và xã hội phải được làm rõ trong việc tiến hành các biện pháp phòng chống các ứng dụng CNTT có mục đích kích động bạo lực, sử dụng phần mềm lọc nội dung và công cụ ngăn chặn trẻ em truy cập tới thông tin không có lợi.

Bên cạnh đó, dự thảo luật được bổ sung thêm khoản 1, điều 3 để giải quyết các trường hợp có sự khác nhau với các quy định của luật khác (như Luật giao dịch điện tử) về cùng một vấn đề liên quan đến ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin.

B.H.H vnexpress