Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 32/2005/CT-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác kiểm tra, xử lý VBQPPL

26/01/2006
Ngày 20/1/2006, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ra Quyết định số 446/QĐ-BTP ban hành "Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 32/2005/CT-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công táckiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật"