Thông báo thay đổi kết hoạch tổng kết công tác tư pháp năm 2005, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2006

30/12/2005
Ngày 27 tháng 12  năm 2005, Bộ Tư pháp đã có Công văn số 3878/VP-TH gửi Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng tổ chức Pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ về việc thông báo thay đổi kế hoạch tổng kết công tác tư pháp năm 2005, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2006.