Công văn về việc báo cáo tình hình kiện toàn tổ chức, cán bộ của cơ quan tư pháp địa phương theo Thông tư liên tịch số 04/2005/TTLT-TP-NV

19/10/2005
Ngày 19 tháng 10 năm 2005, Bộ Tư pháp đã có Công văn số: 3111/BTP-TCCB gửi Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc báo cáo tình hình kiện toàn tổ chức, cán bộ của cơ quan tư pháp địa phương theo Thông tư liên tịch số 04/2005/TTLT-TP-NV