Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội thi hành Bộ luật Dân sự

20/09/2005
Để kịp thời triển khai việc thi hành Bộ luật Dân sự có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2006 và Nghị quyết số 45/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005 của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Dân sự, ngày 13 tháng 09 năm 2005 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 29/2005/CT-TTg.