Tài liệu thẩm định dự thảo 02 Thông tư liên quan đến chức danh nghề nghiệp Đăng ký biện pháp bảo đảm

09/07/2024
Tài liệu thẩm định dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Đăng ký biện pháp bảo đảm và Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng đối với chắc danh nghề nghiệp Đăng ký biện pháp bảo đảm