HSTĐ dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng kinh phí thường xuyên NSNN

20/05/2024
Hồ sơ thẩm định dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng kinh phí thường xuyên ngân sách nhà nước thực hiện mua sắm tài sản, trang thiết bị; cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng

Xem chi tiết tại file đính kèm./.