Công bố danh mục VBQPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần của Bộ Tư pháp năm 2023

31/01/2024
Thực hiện quy định về công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần định kỳ hàng năm theo Điều 157 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 154/2020/NĐ-CP), trên cơ sở đề nghị của Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL, ngày 25/01/2024, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 105/QĐ-BTP công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp năm 2023 (Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 25/01/2024).
Theo Quyết định số 105/QĐ-BTP, tổng số văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp trong năm 2023 là 21 văn bản  (bao gồm: 09 văn bản hết hiệu lực toàn bộ, 12 văn bản hết hiệu lực một phần, không có văn bản ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần) thuộc các lĩnh vực: Bổ trợ tư pháp (02 văn bản); Đăng ký biện pháp bảo đảm (02 văn bản); Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực (03 văn bản); Kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL (01 văn bản); Nuôi con nuôi (02 văn bản); Phổ biến giáo dục pháp luật (03 văn bản); Thi hành án dân sự (02 văn bản); Trợ giúp pháp lý (03 văn bản); Tổ chức cán bộ (01 văn bản); Xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật (02 văn bản). Danh mục văn bản kèm theo được đăng tải chi tiết tại mục Văn bản điều hành, Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp để các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, các bộ, ngành, địa phương và cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan tiếp cận, phục vụ quá trình áp dụng và thi hành pháp luật.

Chi tiết xem tại file đính kèm./.