Bộ tài liệu trả lời kiến nghị của các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

22/01/2024
Bộ tài liệu trả lời kiến nghị của các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đối với công tác chỉ đạo, điều hành và hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Tư pháp năm 2023.

Xem chi tiết tại file đính kèm./.