Báo cáo tình hình công tác tư pháp năm 2023; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu công tác năm 2024

22/01/2024
Báo cáo tình hình công tác tư pháp năm 2023, đánh giá kết quả công tác đến giữa nhiệm kỳ; định hướng nhiệm vụ công tác tư pháp đến hết nhiệm kỳ và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu công tác năm 2024.

Xem chi tiết tại file đính kèm./.