TLTĐ dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 26/2021/QĐ-TTg

06/11/2023
Tài liệu thẩm định dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 26/2021/QĐ-TTg ngày 12/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần