TLTĐ đề nghị xây dựng Luật Quản lý, sử dụng vốn NN đầu tư vào SX, KD tại doanh nghiệp (sửa đổi)

03/11/2023
Tài liệu thẩm định đề nghị xây dựng Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp (sửa đổi)