Chính phủ ra Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 7-2006

09/08/2006
Trong hai ngày 31-7 và 1-8-2006, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 7,  đã bàn và ra a href="http://www.moj.gov.vn/webfile/download.php?sub_dir=/TrungDung/NQ/&file=NQ14_2006.doc"Nghị quyết/a các vấn đề sau:

Về Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X và Nghị quyết kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XI về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006-2010, Chính phủ đã thảo luận và nhất trí kết luận: Chương trình hành động này của Chính phủ là sự cụ thể hóa mục tiêu, nội dung của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006-2010 thành chương trình xây dựng các văn bản pháp luật, cơ chế, chính sách dự án, đề án, công việc thuộc thẩm quyền quyết định của Chính phủ

 

Chính phủ thảo luận và thông qua dự án Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; dự án Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm; dự án Luật Các vùng biển Việt Nam, dự án Pháp lệnh Bảo vệ mục tiêu quan trọng về an ninh quốc gia.

Chính phủ thảo luận và thông qua các nghị quyết, nghị định:

Về các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu Nhà nước đối với công ty nhà nước;  về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài.

Về một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê

Về doanh nghiệp khoa học công nghệ:

Chính phủ nghe báo cáo về kết quả đàm phán gia nhập tổ chức Thương mại thế giới (WTO)

 

Chính phủ đã thảo luận Báo cáo kiểm điểm công tác xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh do Văn phòng Chính phủ trình.

Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành coi đây là một công tác trọng tâm thường xuyên cần tập trung chỉ đạo liên tục.

 

Chính phủ đã xem xét Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, báo cáo về kết quả giao ban sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và đầu tư tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2006; Báo cáo tình hình thương mại tháng 7-2006; Báo cáo về công tác thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo Quý II năm 2006.

 

(Theo TTXVN)