Xử lý kịp thời, nghiêm minh cán bộ, công chức chậm trễ trong giải quyết thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp 06/02/2007

Ngày 5/2, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có ý kiến chỉ đạo đối với các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc bảo đảm kỷ luật, kỷ cương hành chính chính và thực hiện có kết quả a href="http://www.moj.gov.vn/webfile/download.php?sub_dir=/TrungDung/QD/2006/&file=QD22_2006.rtf"Quyết định số 22/2006/QĐ-TTg./a

Chỉ thị về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2007 23/01/2007

Năm 2007 là năm tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, Nghị quyết số 48 về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam và Nghị quyết số 49 về Chiến lược cải cách tư pháp và cũng là năm đầu tiên Việt Nam thực hiện các cam kết với tư cách thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2007, đưa công tác tư pháp tiếp tục chuyển biến mạnh mẽ, phục vụ yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ mới, ngày 23/01/2007, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành a href="http://www.moj.gov.vn/webfile/download.php?sub_dir=/TrungDung/CT/2007/&file=CT01_2007_BTP.doc"Chỉ thị số 01/2007/CT-BTP/a về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2007

Trong quí I/2007, rà soát sửa đổi các thủ tục hành chính gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và nhân dân 19/01/2007

Đó là một trong những ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc do thủ tục hành chính gây ra cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của dân nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp.

Hội nghị tổng kết công tác văn phòng Bộ Tư pháp năm 2006, triển khai nhiệm vụ năm 2007 16/01/2007

Tiếp sau Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2007 do Bộ Tư pháp tổ chức, ngày 13 tháng 01 năm 2007, Văn phòng Bộ đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác văn phòng năm 2006, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác văn phòng năm 2007; tổng kết phong trào thi đua năm 2006, tổ chức khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2006 và phát động phong trào thi đua năm 2007.

Phê duyệt Đề án đơn giản hoá TTHC trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010 15/01/2007

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt a href="http://www.moj.gov.vn/webfile/download.php?sub_dir=/TrungDung/QD/2007/&file=QD30_2007.doc"Đề án đơn giản hoá thủ tục hành chính (TTHC) trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010/a. Theo đó, mục tiêu của Đề án là đơn giản hoá TTHC trên các lĩnh vực quản lý nhà nước nhằm đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ, đơn giản, công khai, minh bạch của TTHC; tạo sự thuận lợi cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trong tiếp cận và thực hiện TTHC; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội; góp phần phòng, chống tham nhũng và lãng phí.

Năm 2007, cải cách tư pháp được triển khai trên diện rộng và có chiều sâu 12/01/2007

Năm 2007 là năm Bộ Tư pháp tiếp tục thực hiện nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách tư pháp được triển khai trên diện rộng và có chiều sâu. Bộ đề ra 13 giải pháp để hoàn thành số lượng lớn công việc, đặc biệt việc thực hiện đúng các cam kết thành viên WTO theo lộ trình đòi hỏi đẩy nhanh tiến độ xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam.

Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12/2006 10/01/2007

Ngày 3/1/2007, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký a href="http://www.moj.gov.vn/webfile/download.php?sub_dir=/TrungDung/NQ/2007/&file=NQ1_2007.doc"Nghị quyết số 01/2007/NQ-CP/a về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12/2006, diễn ra trong 2 ngày 26 và 27/12/2006

Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác cải cách thủ tục hành chính, báo cáo Thủ tướng Chính phủ ngay trong quý I/2007 10/01/2007

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12/2006, Thủ tướng Chính phủ đã kết luận chỉ đạo về công tác cải cách hành chính và giao nhiệm vụ cụ thể cho các Bộ phải triển khai ngay, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý I/2007.