Hoạt động trọng tâm của Bộ trong tuần từ ngày 14/10 đến 20/10/2013

11/10/2013
 

           1. Xây dựng, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo các đề án, văn bản: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình; Nghị định quy định chi tiết Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình; Nghị định quy định chi tiết Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng; Nghị định quy định công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trong lĩnh vực sử dụng công nghệ cao; Thông tư hướng dẫn một số nội dung về chứng thực.

2. Tổ chức các hội thảo, lễ kỷ niệm: Hội thảo Chia sẻ kết quả đánh giá hệ thống pháp luật của Việt Nam so sánh với yêu cầu của Công ước Liên Hợp quốc về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia; Hội thảo "Phân chia quyền lực giữa chính quyền trung ương và chính quyền cấp tỉnh: Thực tiễn và một số vấn đề đặt ra"; Lễ kỷ niệm Ngày truyền thống Luật sư Việt Nam; Lễ kỷ niệm 20 năm hợp tác phát triển giữa Việt Nam và các nhà tài trợ.

3. Tiếp xã giao và làm việc với Đoàn Hội đồng nhà nước Cuba: trao đổi kinh nghiệm sửa đổi Hiến pháp và tái sắp xếp quy phạm pháp luật trong quá trình đổi mới nền kinh tế gắn với đổi mới bộ máy nhà nước.