Một số thông tin nổi bật về hoạt động của Bộ Tư pháp trong thời gian từ ngày 28/9/2009 đến ngày 04/10/2009

12/10/2009

  I. Xây dựng đề án, văn bản

1. Ngày 29/9/2009, Lãnh đạo Bộ Tư pháp có buổi làm việc với đại diện Văn phòng Chính phủ và đại diện Bộ Công thương về một số nội dung của dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 05/2005/NĐ-CP về bán đấu giá tài sản, trong đó, tập trung vào một số vấn đề như phạm vi điều chỉnh của Nghị định,  nguyên tắc bán đấu giá tài sản và trình tự thủ tục đối với tài sản bắt buộc phải bán đấu giá.

2. Ngày 30/9/2009, Bộ Tư pháp tổ chức cuộc họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị định quy định chi tiết Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. Tại buổi họp, các đại biểu nhất trí về sự cần thiết ban hành Nghị định và cho ý kiến về một số vấn đề như: công tác quản lý việc bồi thường trong hoạt động tố tụng, trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong trường hợp phải bồi thường và việc quy định cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với công tác bồi thường trong dự thảo Nghị định.

3. Ngày 02/10/2009, Lãnh đạo Bộ có buổi làm việc với các đơn vị thuộc Bộ về dự thảo Đề án phát triển đội ngũ luật sư phục vụ yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế. Tại buổi làm việc, Lãnh đạo Bộ đã chỉ đạo việc chỉnh lý Đề án phải dựa trên tình hình phát triển kinh tế, xã hội của đất nước và định hướng phát triển nghề luật sư của Việt Nam đến năm 2020, đồng thời phù hợp với các đề án khác mà ngành Tư pháp đang triển khai.    

4. Trong tuần qua (từ ngày 28/9 – 04/10/2009), Bộ Tư pháp tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ xây dựng các đề án, văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ hoặc liên tịch ban hành như: Thông tư hướng dẫn việc ghi chú vào sổ hộ tịch các việc ly hôn đã được tiến hành ở nước ngoài không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam; Thông tư liên tịch Bộ Tư pháp - Bộ Ngoại giao hướng dẫn thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam và mẫu biểu quốc tịch có yếu tố nước ngoài; Đề án thành lập Trung tâm phát hành sách của Nhà xuất bản Tư pháp tại Hà Nội, Đề án thành lập Trung tâm hỗ trợ xuất bản và phát hành sách pháp lý tại TP Hồ Chí Minh.

II. Các đề án, văn bản do Bộ Tư pháp chủ trì soạn thảo đã được ban hành trong tuần

Ngày 02/10/2009, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 2235/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 74/2009/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành dân sự và công chức làm công tác thi hành án dân sự.

III. Tình hình triển khai một số Kế hoạch thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật

Trong tuần qua (từ ngày 28/9 - 04/10/2009), Bộ Tư pháp tiếp tục triển khai một số Kế hoạch thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật như: xây dựng Kế hoạch triển khai Hội nghị tập huấn Luật Quốc tịch Việt Nam và nghiên cứu, chỉnh lý Thông tư hướng dẫn Nghị định số 78/2009/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam; chuẩn bị những thủ tục cần thiết để thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Lý lịch tư pháp; nghiên cứu thành lập Tổ công tác xây dựng Đề án thành lập Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia; chỉnh lý Kế hoạch, chương trình đào tạo nghiệp vụ cho công chức làm công tác lý lịch tư pháp và  đang nghiên cứu, thiết kế xây dựng một số mẫu lý lịch tư pháp.

IV. Các hoạt động khác

          Ngày 02/10/2009, Lãnh đạo Bộ Tư pháp có buổi làm việc với Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam. Tại buổi làm việc, hai bên điểm lại quá trình phối hợp hiệu quả thông qua các hoạt động như: xây dựng dự án Luật Dầu khí; góp ý, thẩm định các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực dầu khí; cho ý kiến pháp lý đối với các dự án đầu tư ra nước ngoài về khai thác dầu khí và các hợp đồng phân chia sản phẩm dầu khí... Để đẩy mạnh công tác phối hợp trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, hai bên dự kiến sẽ ký kết một văn bản hợp tác toàn diện trong thời gian tới.