Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác thi hành pháp luật trên địa tỉnh

02/06/2016
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác thi hành pháp luật trên địa tỉnh
Ngày 01/6/2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Thông tri số 06-TT/TU yêu các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan tư pháp thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/TW, ngày 04/4/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020.
Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu: Các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, đặc biệt là Hiến pháp năm 2013 và các bộ luật, luật liên quan đến lĩnh vực tư pháp nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất trong cán bộ, đảng viên, sự đồng thuận của Nhân dân đối với các chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng và thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh; Đảng đoàn HĐND tỉnh lãnh đạo việc xây dựng, ban hành kế hoạch triển khai thực hiện công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động xây dựng văn bản pháp luật, đảm bảo tính kịp thời, đồng bộ và khả thi; đồng thời, tăng cường giám sát việc tổ chức thi hành pháp luật tại địa phương; Ban Cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường trách nhiệm của UBND các cấp và lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan trong việc thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong giai đoạn 2016 - 2020; sớm triển khai thi hành các bộ luật, luật liên quan đến lĩnh vực tư pháp theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 287-CV/TU, ngày 24/3/2016. Đề cao kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động thanh tra công chức, công vụ; kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác pháp chế tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, nâng cao năng lực tham mưu công tác xây dựng và thi hành pháp luật...
Đối với Đảng đoàn Ủy ban MTTQVN tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh chỉ đạo triển khai hiệu quả chức năng giám sát và phản biện xã hội đối với công tác xây dựng, tổ chức thi hành pháp luật; chú trọng công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia xây dựng và thực hiện nghiêm việc thi hành pháp luật. Bên cạnh đó các cấp ủy, tổ chức đảng các cơ quan tư pháp tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 49-NQ/TW và Kết luận số 92-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; chú trọng thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật, tăng cường phối hợp chặt chẽ các hoạt động liên ngành. Đồng thời các huyện ủy, thị ủy, thành ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, phổ biến, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật ở địa phương...
                                                                     Ngọc Minh