Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Cà Mau

22/02/2013
Vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau ký Quyết định số 113/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC) trên địa bàn tỉnh.

Để thực hiện tốt Quyết định số 1473/QĐ-TTg ngày 05/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai và Danh mục Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật XLVPHC, Chủ tịch UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện với các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể: Tuyên truyền phổ biến Luật XLVPHC và các văn bản hướng dẫn thi hành, với thời gian triển khai trước ngày 01/7/2013 và những năm tiếp theo; Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ XLVPHC (năm 2013 tập huấn cho đối tượng là người đứng đầu và cấp phó của cơ quan, người có thẩm quyền XPVPHC các cấp, nhất là nguyên tắc áp dụng và thủ tục cưỡng chế thi hành quyết định XPVPHC, năm 2014 trở đi tập huấn cho tất cả các cán bộ có liên quan); Xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật (năm 2013 rà soát, lập danh mục và đối chiếu, năm 2014 trở đi đề xuất ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế); Xây dựng và kiện toàn đội ngũ cán bộ  bao gồm: Chuẩn bị tốt các điều kiện triển khai thực hiện Đề án của Chính phủ về tổ chức bộ máy thực hiện thống nhất quản lý công tác thi hành pháp luật về XLVPHC trên địa bàn tỉnh và giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng phương án về tổ chức, biên chế trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt và triển khai thực hiện (thời gian thực hiện khi Chính phủ phê duyệt Đề án); Sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện: Giao Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Thủ trưởng các ngành, tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh tiến hành kiểm tra theo định kỳ hàng năm, sơ kết 03 năm và đề xuất phương hướng chỉ đạo, với thời gian thực hiện từ năm 2013 đến năm 2015.

Quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ảnh về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) để chỉ đạo./-

Thùy Trang