Quảng Trị: Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính

20/02/2013
Để triển khai thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính và Quyết định số 1473/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về tổ chức Kế hoạch triển khai và Danh mục nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính, vừa qua, Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định kèm theo Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh.

Nội dung của Kế hoạch bao gồm 3 vấn đề, cụ thể: Phổ biến pháp luật xử lý vi phạm hành chính; Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính; Xây dựng, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật để thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính. Trong đó cũng quy định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương và thời gian, tiến độ tổ chức thực hiện.

Trong quý I, năm 2013, Sở Tư pháp – cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật sẽ tổ chức Hội nghị triển khai Luật Xử lý vi phạm hành chính ở cấp tỉnh.

Phước Nghĩa