Thái Bình ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính

26/12/2012
Thực hiện Quyết định số 1473/QĐ-TTg ngày 05/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai và Danh mục Nghị định chi tiết thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC); nhằm tổ chức quán triệt, tập huấn những nội dung cơ bản của Luật XLVPHC, tăng cường sự phối hợp, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, đơn vị địa phương và nhân dân về vị trí, vai trò của công tác XLVPHC, vừa qua, UBND tỉnh Thái Bình đã ban hành Kế hoạch số 67/KH-UBND triển khai thi hành Luật. Kế hoạch tập trung vào các nội dung sau:

Sở Tư pháp chủ trì tổ chức hội nghị cấp tỉnh; các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản của Luật XLVPHC và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tập trung tuyên truyền, phổ biến mạnh trên các phương tiện thông tin đại chúng; thông qua triển khai thực hiện “Ngày pháp luật”; tích cực biên soạn phát hành tài liệu hỏi - đáp; in tờ rơi, tờ gấp; mua bổ sung đầu sách; xây dựng chuyên trang, chuyên mục hỏi - đáp pháp luật XLVPHC hoặc các hình thức phù hợp khác. Các sở, ban, ngành và địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ quản lý của mình chủ động hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành tập huấn chuyên sâu, bồi dưỡng nghiệp vụ XLVPHC cho cán bộ quản lý, người trực tiếp làm công tác XLVPHC ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Các cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện tốt Đề án thi hành Luật XLVPHC chính sau khi Thủ Tướng Chính phủ phê duyệt.

Kế hoạch phân công trách nhiệm cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, địa phương và quy định tiến độ tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ.

Liễu Lập - Sở Tư pháp Thái Bình