Hội thảo “Triển khai thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính”

07/12/2012
Trong 2 ngày 6-7/12, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội thảo “Triển khai thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính” trong khuôn khổ Dự án “Tăng cường tiếp cận công lý và bảo vệ quyền tại Việt Nam” với sự tham dự của đại diện các Bộ, ban, ngành liên quan và các cơ quan địa phương gồm Sở Tư pháp, Công an, Ủy ban nhân dân, Trung tâm bảo trợ xã hội, Trung tâm Giáo dục lao động xã hội.... Thứ trưởng Hoàng Thế Liên đã đến dự Hội thảo.

Ông Đặng Thanh Sơn (Giám đốc Trung tâm Lý lịch Tư pháp quốc gia – Bộ Tư pháp) cho biết, hiện hàng trăm Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt VPHC trong các lĩnh vực quản lý nhà nước và rất nhiều các quy định xử phạt VPHC được quy định trong một số luật, pháp lệnh nhưng trong tình trạng tồn tại rất nhiều bất cập, cần phải nhanh chóng sửa đổi, bổ sung, hợp nhất hoặc thay thế để đáp ứng yêu cầu cải cách thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật về XLVPHC và bảo đảm phù hợp, thống nhất với Luật XLVPHC để Luật thực sự có hiệu quả khi thực thi. Vì thế, một trong những công việc cần thực hiện khẩn trương để Luật XLVPHC có hiệu lực từ 1/7/2013 là soạn thảo, ban hành 56 Nghị định về quy định về xử phạt VPHC trong các lĩnh vực quản lý nhà nước và chế độ áp dụng các biện pháp XLHC theo quy định tại Điều 4 Luật XLVPHC.

Hội nghị đã thảo luận để thống nhất về phạm vi điều chỉnh của các nghị định quy định xử phạt VPHC, nghị định mẫu quy định xử phạt VPHC trong các lĩnh vực quản lý nhà nước, cơ chế phối hợp trong quá trình soạn thảo các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật và triển khai thực hiện… theo định hướng “Xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật XLVPHC để làm rõ hơn nữa, cụ thể chi tiết những điểm “không mới” và những quy định của Luật lần đầu tiên được áp dụng để bảo đảm cho việc thực thi Luật có hiệu quả thực sự, bảo đảm quy trình xử lý công khai, dân chủ, minh bạch, bảo vệ quyền của người vị XLVPHC”.

Ngoài ra, đại diện các Bộ, ban, ngành cũng đã thảo luận về những khó khăn, vướng mắc và các giải pháp để triển khai quy định của Nghị quyết số 24/2012/QH13 về không áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh đối với người bán dâm, cũng như những quy định liên quan trong Luật XLVPHC…/.

H.Giang