Ra mắt Ban Soạn thảo, Tổ biên tập dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính

09/11/2012
Ngày 5/10/2012, tại trụ sở Bộ Tư pháp, Phiên họp thứ nhất của Ban Soạn thảo, Tổ biên tập dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính đã được tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Thế Liên - Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

Ban soạn thảo gồm 15 thành viên, do đồng chí Thứ trưởng Hoàng Thế Liên làm Trưởng ban. Giúp việc cho Ban soạn thảo là Tổ biên tập gồm 22 đồng chí.

Tham dự phiên họp có các thành viên của Ban soạn thảo, Tổ biên tập là đại diện các Bộ, ngành như: Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập thuộc các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.

Tại phiên họp, đại diện Thường trực Tổ biên tập đã công bố Quyết định số 2539/QĐ-BTP ngày 18/9/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính. Đồng thời, trình bày tóm tắt dự thảo Kế hoạch soạn thảo Nghị định.

Bà Nguyễn Thị Kim Thoa, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính, Phó Trưởng Ban soạn thảo trình bày về một số nội dung dự kiến quy định trong dự thảo Nghị định và một số vấn đề lớn cần có ý kiến của Ban soạn thảo.

Thảo luận tại Phiên họp, các thành viên Ban soạn thảo cơ bản nhất trí với Kế hoạch soạn thảo Nghị định, đồng thời cho ý kiến về những vấn đề lớn xin ý kiến Ban soạn thảo, đặc biệt tập trung vào phạm vi điều chỉnh của Nghị định.

Kết luận tại Phiên họp, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thế Liên - Trưởng Ban soạn thảo đã chỉ đạo thường trực Tổ biên tập tiếp thu ý kiến tại Phiên họp, hoàn thiện dự thảo Kế hoạch trình Trưởng Ban soạn thảo xem xét và ban hành. Để bảo đảm tiến độ soạn thảo Nghị định và trình Chính phủ vào tháng 3/2013, thường trực Tổ biên tập cần xác định phạm vi điều chỉnh của Nghị định và báo cáo tại Phiên họp thứ hai của Ban soạn thảo, Tổ biên tập dự kiến tổ chức vào giữa tháng 10/2012.

Thanh Hà, Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính