Ninh Bình: Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ IV giai đoạn 2010-2015

25/03/2015
Ninh Bình: Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ IV giai đoạn 2010-2015
Sáng ngày 24/3/2015, ngành Tư pháp tỉnh Ninh Bình đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ IV giai đoạn 2010-2015 và phát động phong trào thi đua trong toàn Ngành giai đoạn 2015-2020.

5 năm qua dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Ninh Bình, Bộ Tư pháp, sự phối hợp có hiệu quả của các ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh, sự nỗ lực của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, ngành Tư pháp Ninh Bình đã đoàn kết, thống nhất, khắc phục mọi khó khăn, phát huy những thuận lợi, phấn đấu đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực tư pháp như: văn bản quy phạm pháp luật; kiểm soát thủ tục hành chính; phổ biến, giáo dục pháp luât; quản lý xử lí vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật; đăng ký và quản lý hộ tịch, quốc tịch; công chứng; chứng thực; bổ trợ tư pháp; trợ giúp pháp lý; bán đấu giá tài sản; hòa giải ở cơ sở… góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh nhà.

Hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do Bộ Tư pháp, UBND tỉnh phát động, như phong trào “Toàn ngành Tư pháp Ninh Bình đồng thuận, vượt khó, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao”; phong trào “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”; phong trào “Cán bộ Tư pháp tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”,  5 năm qua (2010-2015) ngành Tư pháp Ninh Bình đã có nhiều tập thể, cá nhân được Bộ Tư pháp, UBND tỉnh biểu dương, khen thưởng. Đã có 07 lượt tập thể được Bộ Tư pháp, UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc; 19 lượt tập thể được Bộ Tư pháp, UBND tỉnh tặng Bằng khen; 14 lượt tập thể được UBND tặng danh hiệu “Tập thể lao động suất sắc”; và 333 lượt cá nhân được Bộ Tư pháp, UBND tỉnh Giám đốc Sở Tư pháp tặng các danh hiệu thi đua Chiến sỹ thi đau ngành Tư pháp, Bằng khen, Chiến sỹ thi đua cơ sở, Giấy khen, Lao động tiên tiến.

Vinh danh những tập thể, cá nhân ngành Tư pháp có thành tích suất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đọan 2010-2015, UBND tỉnh Ninh Bình đã tặng Bằng khen cho 01 tập thể và 05 cá nhân; Giám đốc Sở Tư pháp tặng Giấy khen cho 03 tập thể và 08 cá nhân.

Thiều Thị Tú - Sở Tư pháp Ninh Bình