Sở Tư pháp Hậu Giang: Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến 5 năm 2005-2009

23/07/2010
Thực hiện Kế hoạch số 583/KH-BTP ngày 10/3/2010 của Bộ Tư pháp phát động thi đua đặc biệt kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống và Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ III, Sở Tư pháp Hậu Giang tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp, Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp.

Ngành Tư pháp Hậu Giang xác định, thi đua, khen thưởng (TĐKT) có vị trí, vai trò quan trọng, thực hiện tốt công tác TĐKT cũng chính là động lực thúc đẩy công chức, viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Với mục tiêu thi đua gắn liền với chức năng nhiệm vụ của ngành, hàng năm Sở Tư pháp Hậu Giang đã xây dựng kế hoạch và tổ chức phát động phong trào thi đua trong toàn ngành nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ về công tác thi đua, khen thưởng theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Chỉ thị 39 về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng và nhân điển hình tiên tiến. Trong 5 năm qua, cán bộ, nhân viên trong toàn ngành Tư pháp đã tích cực thi đua, phát huy tính chủ động, sáng tạo trên mọi mặt công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Phát huy được tác dụng trong việc khơi dậy nội lực, cổ vũ động viên cán bộ, công chức, viên chức trên từng lĩnh vực, cương vị công tác, hăng hái thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần quan trọng vào những thành tích chung của ngành. Cùng với việc đẩy mạnh các phong trào thi đua toàn diện trên các mặt công tác tư pháp, toàn ngành Tư pháp Hậu Giang đã tập trung vào việc thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trọng tâm như: Công tác xây dựng và thẩm định văn bản quy phạm pháp luật, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, phổ biến giáo dục pháp luật, hành chính tư pháp, trợ giúp pháp lý, bổ trợ tư pháp...

Nhân dịp này, lãnh đạo Sở Tư pháp đã tặng giấy khen cho 4 tập thể, 10 cá nhân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác giai đoạn 2005-2010, Chi bộ Sở tặng Giấy khen cho 01 tập thể và 05 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” từ năm 2007 đến năm 2009. Ngoài ra, đề nghị Bộ Tư pháp, UBND tỉnh khen thưởng 01 tập thể và 4 cá nhân.

Phòng Tuyên truyền, Sở Tư pháp Hậu Giang