Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến - gắn phong trào thi đua yêu nước, công tác thi đua khen thưởng với công tác chuyên môn

27/05/2010
Hướng tới Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp và kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành Tư pháp, sáng ngày 27/5/2010, Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm (Cục Đăng ký) tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến nhằm ghi nhận những đóng góp sáng tạo của các tập thể và cá nhân thuộc Cục Đăng ký, tổng kết, đánh giá kết quả công tác thi đua, khen thưởng của đơn vị trong 5 năm qua và chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, qua đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ, biện pháp tổ chức, chỉ đạo nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua và công tác khen thưởng của đơn vị trong giai đoạn 2010 - 2015.
 

Tham dự Hội nghị có các lãnh đạo Cục Đăng ký, đại diện các Trung tâm đăng ký giao dịch tài sản tại Hà Nội, TP Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh cùng toàn thể cán bộ, công chức của Cục Đăng ký.

Với sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy và lãnh đạo Cục Đăng ký, cùng với sự phối hợp chặt chẽ và phát huy vai trò động viên khuyến khích người lao động của các đoàn thể, phong trào thi đua yêu nước của cán bộ công chức, viên chức Cục Đăng ký trong 5 năm qua phát huy ngày càng hiệu quả, gắn với công tác chuyên môn, góp phần to lớn trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị, của ngành. Ghi nhận những thành tích đã đạt được trong 5 năm qua của tập thể cán bộ, người lao động, đồng chí Vũ Đức Long - Cục trưởng Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm đã chỉ rõ, với phong trào thi đua yêu nước, nêu cao tinh thần khắc phục khó khăn, nỗ lực trong công tác, đồng thời, thường xuyên, chủ động bám sát thực hiện các nhiệm vụ công tác trọng tâm theo kế hoạch đã được phê duyệt và theo chương trình phát động phong trào thi đua, các đơn vị, các cá nhân thuộc Cục Đăng ký đã hoàn thành có hiệu quả trong công tác xây dựng văn bản pháp luật, hướng dẫn, kiểm tra, bồi dưỡng, tập huấn, tuyên truyền, phổ biến pháp luậtvề đăng ký giao dịch bảo đảm, hợp tác quốc tế về giao dịch bảo đảm, công tác tổ chức cán bộ, thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, công tác kế toán, công tác ứng dụng tin học, công tác đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm….

Để thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn 2010 - 2015, Cục Đăng ký đã đề ra mục tiêu: tiếp tục quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị về đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tổng kết nhân rộng điển hình tiên tiến, Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn về công tác thi đua khen thưởng nhằm tạo ra chuyển biến nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị đối với công tác thi đua khen thưởng; hưởng ứng các đợt phát động của ngành bằng việc thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị chuyên môn của đơn vị, phấn đấu hoàn thành xuất sắc kế hoạch công tác hàng năm, thiết thực lập thành tích kỷ niệm ngày truyền thống ngành và các ngày lễ lớn; đồng thời Cục Đăng ký đề ra mục tiêu thi đua thực hiện tốt cuộc vận động học và làm việc theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh; chú trọng việc thực hiện chương trình cải cách hành chính góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ; thực hiện tốt Luật Phòng chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

Nhân dịp này, Hội nghị cũng đã bầu ra 2 tập thể và 2 cá nhân điển hình tiên tiến đề nghị Hội đồng thi đua khen thưởng ngành khen thưởng nhằm động viên cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục tích cực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của đơn vị, đồng thời tạo ý nghĩa quan trọng trong việc nhân rộng điển hình tiên tiến trong toàn Cục Đăng ký.

Thu Thuỷ - Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm