Tư pháp Lào Cai: Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến

27/05/2010
Tư pháp Lào Cai: Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến
Sáng ngày 26/5/2010, ngành Tư pháp tỉnh Lào Cai đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2005 - 2010. Hội nghị đã tổng kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2005 - 2010. Năm năm qua, các đơn vị trong ngành Tư pháp tỉnh đã thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương quản lý Nhà nước bằng pháp luật, ra sức thi đua, phát huy tính chủ động, sáng tạo trên mọi mặt công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
 

Với mục tiêu thi đua gắn liền với chức năng nhiệm vụ của Ngành, hàng năm dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng ủy, tập thể lãnh đạo, Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai đã xây dựng kế hoạch và tổ chức phát động phong trào thi đua sôi nổi trong toàn ngành nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ về công tác thi đua, khen thưởng; thực hiện hiệu quả Chỉ thị của Bộ Chính trị về đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tổng kết nhân rộng điển hình tiên tiến; không ngừng đổi mới nội dung, hình thức và biện pháp tổ chức thực hiện, xây dựng kế hoạch thi đua theo các chỉ tiêu, tiêu chí thi đua do Bộ Tư pháp phát động. Các phong trào thi đua yêu nước bám sát vào Chương trình trọng tâm công tác ngành, lấy các ngày lễ lớn trong năm làm trọng điểm như: Phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn; thi đua xây dựng, kiện toàn tổ chức; thi đua xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh; cải cách thủ tục hành chính nâng cao chất lượng hiệu quả công tác; thi đua xây dựng đoàn kết nội bộ, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí… đã thu được kết quả cao trong thời gian qua.


Phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua của ngành Tư pháp trong thời gian tới là tiếp tục thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; đẩy mạnh phong trào thi đua ở các đơn vị; Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để mỗi cán bộ thi đua sôi nổi rèn luyện mọi mặt vì ngành Tư pháp tỉnh trong sạch, vững mạnh, kỷ cương đáp ứng được yêu cầu đổi mới của đất nước. Đồng thời, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức các phong trào thi đua kịp thời phát hiện bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua ở các đơn vị. Cũng tại hội nghị này, 08 tập thể và 17 cá nhân trong Ngành đã được đón nhận danh hiệu điển hình tiên tiến ngành Tư pháp tỉnh Lào Cai giai đoạn 2005 - 2010.

Nguyễn Lê Hằng - Sở Tư pháp Lào Cai