Hướng dẫn nghiệp vụ

Hướng dẫn một số nội dung về công tác thống kê

        Sau khi Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 03/2019/TT-BTP ngày 20/03/2019 quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của ngành Tư pháp (Thông tư số 03/2019/TT-BTP), công tác thống kê trong toàn Ngành đã có nhiều chuyển biến tích cực. Mặc dù vậy, hoạt động thống kê tại một số địa phương còn có mặt hạn chế, nhất là hoạt động thu thập, tổng hợp, bảo đảm tính đầy đủ, chính xác của số liệu thống kê. Bộ Tư pháp đã tổng hợp một số sai sót thường gặp của địa phương khi thực hiện chế độ báo cáo thống kê theo Thông tư số 03/2019/TT-BTP