Hướng dẫn nghiệp vụ

Bộ Tư pháp ban hành Thông tư mới quy định một số nội dung về hoạt động thống kê Ngành Tư pháp

Ngày 03/3/2016, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký ban hành Thông tư số 04/2016/TT-BTP quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp, thay thế Thông tư số 20/2013/TT-BTP ngày 03/12/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp.

Thông tư số 04/2016/TT-BTP gồm 05 chương, 20 điều chứa đựng các quy định hướng dẫn chi tiết một số nội dung chủ yếu về hoạt động thống kê trong Ngành Tư pháp như: chế độ báo cáo thống kê; điều tra thống kê; phân tích, dự báo, công bố, phổ biến, sử dụng thông tin thống kê; ứng dụng công nghệ thông tin; kiểm tra việc thực hiện công tác thống kê của Ngành Tư pháp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tư pháp theo quy định của pháp luật.
Nội dung Thông tư số 04/2016/TT-BTP đảm bảo kế thừa những quy định hợp lý của Thông tư số 20/2013/TT-BTP và cũng bổ sung thêm nhiều quy định mới đáp ứng yêu cầu của Luật thống kê mới và có một số cải cách trong công tác thống kê của Bộ như: Đổi mới quy định về thời điểm chốt số liệu báo cáo; thời hạn báo cáo thống kê; hình thức báo cáo thống kê; bổ sung quy định về phân tích, dự báo và ứng dụng công nghệ thông tin thống kê thuộc trách nhiệm của Bộ Tư pháp nhằm phù hợp với Luật Thống kê năm 2015;… Bên cạnh đó, Thông tư số 04/2016/TT-BTP còn thu hẹp điều chỉnh 01 lĩnh vực hoạt động thống kê về bồi thường nhà nước trong quản lý hành chính để đưa sang một Thông tư chuyên ngành về bồi thường nhà nước nhằm đảm bảo thống nhất về thời điểm báo cáo giữa các lĩnh vực bồi thường nhà nước trong quản lý hành chính với bồi thường nhà nước trong tố tụng và thi hành án dân sự.
Hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê ban hành kèm theo Thông tư số 04/2016/TT-BTP cũng có nhiều đổi mới. Các biểu mẫu thống kê đã được rà soát, thiết kế lại theo hướng thu gọn đến mức tối đa số lượng biểu mẫu và các tiêu thức thống kê trong từng biểu, đồng thời đảm bảo thu thập đầy đủ các thông tin thống kê chủ yếu, thiết thực, đáp ứng yêu cầu quản lý Ngành và phù hợp với quy định mới của pháp luật chuyên ngành. Số lượng biểu mẫu báo cáo thống kê ban hành kèm theo Thông tư số 04/2016/TT-BTP tổng cộng  là 79 biểu mẫu, tương ứng với 20 lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp, tính chung là giảm 31 biểu so với tổng số 110 biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư 20/2013/TT-BTP (tỷ lệ giảm chiếm 28%).
Thông tư số 04/2016/TT-BTP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2016, cùng thời điểm có hiệu lực thi hành của Luật thống kê 2015.