Hướng dẫn nghiệp vụ

Bộ Tư pháp ban hành Thông tư mới quy định một số nội dung về hoạt động thống kê Ngành Tư pháp

( 09/03/2016)

Ngày 03/3/2016, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký ban hành Thông tư số 04/2016/TT-BTP quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp, thay thế Thông tư số 20/2013/TT-BTP ngày 03/12/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp.