Hướng dẫn nghiệp vụ

Triển khai thí điểm phần mềm thống kê ngành Tư pháp

Thực hiện quy định tại Thông tư số 04/2016/TT-BTP ngày 03/3/2016 của Bộ Tư pháp quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp, dựa trên khả năng đáp ứng của Trung tâm dữ liệu điện tử Bộ Tư pháp và nhằm đáp ứng đề nghị của các đơn vị báo cáo về việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác thống kê, Bộ Tư pháp tiến hành triển khai thí điểm phần mềm thống kê Ngành Tư pháp đối với Thông tư số 04/2016/TT-BTP đến một số đơn vị báo cáo từ cấp Sở trở lên như sau:
1. Phạm vi thực hiện
Một số Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp và một số Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện phần mềm thống kê Ngành Tư pháp đối với Thông tư số 04/2016/TT-BTP trong kỳ báo cáo năm chính thức 2017 để làm cơ sở cho việc triển khai chính thức phần mềm này trong kỳ báo cáo 6 tháng năm 2018. Các đơn vị thực hiện thí điểm tối thiểu một số biểu báo cáo thống kê theo sự phân công tại danh sách đính kèm công văn này (khuyến khích các Sở Tư pháp thực hiện nhiều hơn các biểu được phân công).
2. Thông tin sử dụng phần mềm
- Địa chỉ truy cập: https://thongketuphap.moj.gov.vn
- Tài khoản đăng nhập vào phần mềm được đăng tải trên trang công tác thống kê ngành Tư pháp (địa chỉ: http://moj.gov.vn/cttk/Pages/home.aspx). Đơn vị báo cáo đăng ký danh sách người sử dụng tài khoản theo mẫu và gửi về Cục Kế hoạch – Tài chính để được kích hoạt, sử dụng. Tài khoản đăng nhập phải đổi mật khẩu ngay khi đăng nhập lần đầu tiên.
- Tài liệu hướng dẫn (dạng bản điện tử được đính kèm phần mềm).
3. Thời gian thực hiện 
Các đơn vị hoàn thành việc thực hiện thí điểm phần mềm thống kê Ngành Tư pháp trước 15/4/2018.
Trong quá trình sử dụng nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ theo đầu mối hỗ trợ như sau:
- Hướng dẫn, hỗ trợ nghiệp vụ thống kê: Phòng thống kê, Cục Kế hoạch – Tài chính (điện thoại 024.6273.9546 - 024.6273.9554);
- Hỗ trợ kỹ thuật: Phòng Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu, Cục Công nghệ thông tin (điện thoại 024.6273.9716 - 024.6273.9726).

Danh mục các đơn vị, Bộ ngành, Sở Tư pháp thực hiện thí điểm xem chi tiết trong file đính kèn