Hưng Yên ban hành Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật

27/04/2016

Ngày 21/3/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên đã ký Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh số 06/2016/QĐ-UBND và nêu rõ nguyên tắc hoạt động, phối hợp cần phải được thực hiện thường xuyên, kịp thời, bảo đảm tính thống nhất, khách quan, công khai, minh bạch và tuân thủ đúng quy định của pháp luật về nguyên tắc, nội dung, hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật; đảm bảo yêu cầu về chuyên môn, chất lượng, tiến độ, nâng cao hiệu quả thực hiện các nội dung liên quan đến công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với phạm vi lĩnh vực, địa bàn quản lý của cơ quan, đơn vị phối hợp; đảm bảo kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động phối hợp, đề cao trách nhiệm, tính chủ động của các cơ quan, đơn vị, cá nhân trong việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Đảm bảo các điều kiện cần thiết và huy động sự tham gia của của các tổ chức và cá nhân liên quan tham trong công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

 
Nội dung của Quy chế tập trung vào việc xây dựng kế hoạch thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật; thu thập thông tin, điều tra, khảo sát, kiểm tra tình hình thi hành pháp luật; xem xét việc đánh giá tính kịp thời, đầy đủ, tính khả thi, tính thống nhất, đồng bộ của các văn bản quy định chi tiết cũng như tình hình đảm bảo các điều kiện cho thi hành pháp luật và tình hình tuân thủ pháp luật giữa các cấp, các ngành cũng như toàn thể nhân dân trong địa bàn tỉnh.
Quy chế cũng xác định rõ trách nhiệm của Sở Tư pháp, các sở, ban ngành, các cơ quan liên quan và UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh trong việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Cụ thể:
Thứ nhất, trách nhiệm của Sở Tư pháp: Tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố trong việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật; tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tỉnh tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập đoàn kiểm tra về tình hình thi hành pháp luật trong các lĩnh vực trọng tâm hoặc liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của nhiều cơ quan, đơn vị, có nhiều khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn thi hành; tổng hợp, phân tích, xem xét các kiến nghị về đảm bảo các điều kiện cho thi hành pháp luật theo Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 14/2014/TT-BTP, báo cáo UBND tỉnh xem xét, xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền xem xét, xử lý.
Thứ hai, về trách nhiệm của UBND huyện, thành phố: Căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật của cơ quan mình, trong đó xác định lĩnh vực trọng tâm theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo kế hoạch của UBND tỉnh. Hàng năm tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Đồng thời, phối hợp với các sở, ngành trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn huyện, thành phố. Trên cơ sở kết quả thu thập thông tin, kết quả kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật, Chủ tịch UBND huyện, thành phố tiến hành chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cùng cấp, UBND xã, phường, thị trấn trong việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Đồng thời, chỉ đạo Phòng Tư pháp chủ trì, làm đầu mối tiếp nhận và xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật do tổ chức, cá nhân kiến nghị, phản ánh và bảo đảm các điều kiện cho việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại địa phương và tiến hành xây dựng báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại địa phương và đề xuất các biện pháp giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thi hành pháp luật gửi Sở Tư pháp.
Thứ ba, Quy chế cũng huy động sự phối hợp tham gia của các cơ quan, tổ chức như: Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức hội, các cơ quan thông tin đại chúng trong việc cung cấp ý kiến phản ánh của dư luận xã hội về tình hình thi hành pháp luật; kịp thời tổng hợp, cung cấp thông tin về tình hình thi hành pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan gửi Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, xử lý theo quy định.
Ngoài việc quy định trách nhiệm của các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh trong việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, Quy chế phối hợp còn quy định cụ thể trách nhiệm của cá nhân trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Theo đó, cá nhân khi  phát hiện có nội dung mâu thuẫn, chồng chéo, không khả thi hoặc trái pháp luật trong văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn áp dụng pháp luật, văn bản áp dụng pháp luật, cá nhân có thể trực tiếp hoặc gửi ý kiến bằng văn bản đến Phòng Tư pháp, Sở Tư pháp hoặc thông qua các phương tiện thông tin đại chúng để kiến nghị, phản ánh. Đồng thời, tham gia cộng tác viên theo dõi tình hình thi hành pháp luật khi được huy động theo quy định tại Điều 12, Điều 14 Thông tư số 14/2014/TT-BTP.
Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ban, ngành có liên quan và UBND cấp huyện bảo đảm các điều kiện cần thiết cho công tác phối hợp trong phạm vi cơ quan, địa bàn mình và phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp để triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung yêu cầu trong Quy chế. Đồng thời, thực hiện đúng chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.
                                                                                                                                           HY.