Ban hành Quy chế thẩm định điều ước quốc tế

10/08/2006
Ngày 24-7-2006 Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 06 /2006/QĐ - BTP ban hành Quy chế thẩm định điều ước quốc tế. Quy chế này áp dụng đối với việc thẩm định các dự thảo điều ước quốc tế nhân danh Nhà nước và Chính phủ theo quy định của Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế. Sau đây là toàn văn Quyết định