Công bố kết quả hệ thống hóa VBQPPL thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp kỳ 2019-2023

20/02/2024
Thực hiện nhiệm vụ hệ thống hóa văn bản QPPL theo định kỳ quy định tại Luật ban hành văn bản QPPL năm 2015, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản QPPL (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020) và Kế hoạch triển khai thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019 - 2023 tại Bộ Tư pháp (ban hành kèm theo Quyết định số 65/QĐ-BTP ngày 25/01/2018), ngày 01/02/2024, Bộ Tư pháp đã công bố kết quả hệ thống thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp kỳ 2019 - 2023 (Quyết định số 145/QĐ-BTP), bao gồm:
1. Tập hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp trong kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023 (bản điện tử);
2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp trong kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023;
3. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp trong kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023;
4. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp trong kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023;
5. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp trong kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023.
Danh mục văn bản kèm theo được đăng tải chi tiết tại mục Văn bản điều hành, Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp và Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật để các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, các bộ, ngành, địa phương và cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan tiếp cận, phục vụ quá trình áp dụng và thi hành pháp luật./.
 


File đính kèm