Đơn giản hóa một số thủ tục về kinh doanh vận chuyển hàng không

20/02/2024
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 15/2024/NĐ-CP ngày 16/2/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 30/2013/NĐ-CP về kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung và Nghị định số 92/2016/NĐ-CP quy định về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng.
Cụ thể, Nghị định số 15/2024/NĐ-CP thay thế một số mẫu đơn, giấy chứng nhận của Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 30/2013/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung, bao gồm:
- Mẫu số 03: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động hàng không chung;
- Mẫu số 06: Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động hàng không chung;
- Mẫu số 08: Đơn đề nghị đăng ký sử dụng thương hiệu;
- Mẫu số 09: Giấy chứng nhận đăng ký thương hiệu;
- Mẫu số 10: Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động hàng không chung.
Đồng thời, Nghị định số 15/2024/NĐ-CP cũng thay thế một số mẫu tờ khai của Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 92/2016/NĐ-CP quy định về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng gồm: 
- Mẫu số 01: Tờ khai đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không/Giấy phép kinh doanh hàng không chung;
- Mẫu số 03: Tờ khai cấp, cấp lại Giấy phép kinh doanh dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay.
Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 16/02/2024.