Quy chế Văn hóa công sở cơ quan Bộ Tư pháp

18/01/2008
Ngày 18/01/2008, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 86/QĐ-BTP về việc ban hành Quy chế văn hoá công sở cơ quan Bộ Tư pháp. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Quy chế này áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên bảo vệ, tạp vụ vệ sinh đang làm việc tại trụ sở cơ quan Bộ Tư pháp; các cá nhân đến liên hệ công tác. Các đoàn khách Quốc tế đến làm việc tại trụ sở cơ quan Bộ Tư pháp áp dụng theo các quy định trong Quy chế công tác đối ngoại của Bộ Tư pháp