Về việc thực hiện Luật phá sản.

01/04/2008
Ngày 27/3/2008, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 1977/VPCP- XDPL về việc thực hiện Luật phá sản. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các cơ quan là đại diện chủ sở hữu công ty nhà nước thực hiện đúng quy định của pháp luật về quản lý công ty nhà nước và phá sản doanh nghiệp, kiên quyết cho phá sản đối với những doanh nghiệp đã lâm vào tình trạng phá sản, không can thiệp trái pháp luật vào thủ tục giải quyết phá sản.

Thủ tướng chỉ đạo UBND các cấp thực hiện đúng các quy định về thủ tục hành chính quy định trong các luật chuyên ngành có liên quan đến thủ tục giải quyết phá sản doanh nghiệp, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

Thủ tướng cũng chỉ đạo, Bộ Tư pháp phối hợp với Toà án nhân dân tối cao tiếp tục có chương trình bồi dưỡng nâng cáo trình độ cho đội ngũ cán bộ thực hiện thủ tục giải quyết phá sản và có báo cáo đầy đủ trình thủ tướng Chính phủ trong Quý II năm 2008, bao gồm cả những giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các thủ tục phá sản doanh nghiệp.

Lệ Hằng