Quy định mới về việc thực hiện Luật hôn nhân và gia đình 04/08/2006

Ngày 21/7, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 69/2006/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10/7/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều về quan hệ hôn nhân và gia đình có yêu tố nước ngoài của Luật Hôn nhân và gia đình. Ban biên tập Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp xin giới thiệu toàn văn Nghị định trên.

Tổ chức và hoạt động của Thanh tra Tư pháp 04/08/2006

Ngày 1/8, Chính phủ ra Nghị định số 74/2006/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Tư pháp. Theo đó, Thanh tra Tư pháp là tổ chức thanh tra thuộc ngành Tư pháp (ở Trung ương là thanh tra Bộ, ở địa phương là Thanh tra Sở), thực hiện chức năng thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành về tư pháp trong phạm vi quản lý nhà nước của ngành Tư pháp theo quy định của pháp luật.

Quy định mới về việc thực hiện Luật hôn nhân và gia đình 26/07/2006

Ngày 21/7, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 69/2006/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10/7/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều về quan hệ hôn nhân và gia đình có yêu tố nước ngoài của Luật Hôn nhân và gia đình.

Luật sư nước ngoài sẽ được phép hành nghề tại Việt Nam 24/07/2006

Ngày 19-7, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Luật Luật sư, vừa được QH thông qua tại kỳ họp thứ 9, QH khóa XI. Luật này quy định về luật sư và hành nghề luật sư.

Một số điểm mới của Luật Luật sư 21/07/2006

Tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XI đã thông qua Luật Luật sư. Luật Luật sư gồm 9 chương, 94 Điều, có hiệulực từ ngày 1/1/2007 thay thế Pháp Lệnh Luật sư năm 2001 là một bước tiến quan trọng trong quá trình đổi mới và hoàn thiện thể chế về luật sư ở nước ta.

Một số nội dung cơ bản của Luật Trợ giúp pháp lý 21/07/2006

Để hướng dẫn nhân dân sống và làm việc theo pháp luật, tăng cường pháp chế, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người nghèo, đối tượng chính sách, Đảng và Nhà nước đã có nhiều văn bản chỉ đạo nghiên cứu thiết lập hệ thống dịch vụ pháp lý miễn phí. Ngày nay, với nhu cầu trợ giúp pháp lý của nhân dân ngày càng lớn, trong khi Nhà nước vẫn còn thiếu những cơ chế, chính sách để thu hút các nguồn lực xã hội tham gia vào công tác này, ngày 29/6/2006 kỳ họp thứ 9 Quốc hội đã thông qua Luật Trợ giúp pháp lý.

Các mẫu phiếu, hợp đồng, văn bản về bất động sản ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 04 /2006/TTLT/BTP-BTNMT 20/07/2006

Ngày 13/6/2006, Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên Môi trường đã ban hành Thông tư liên tịch số 04 /2006/TTLT/BTP-BTNMT hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất. Ban hành kèm theo Thông tư này các mẫu phiếu, hợp đồng, văn bản về bất động sản sau đây:

Những nguyên tắc hoạt động và các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động trợ giúp pháp lý 19/07/2006

Luật Trợ giúp pháp lý đã được Quốc hội thông qua, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-1-2007. Luật này quy định về người được trợ giúp pháp lý, tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, hoạt động trợ giúp pháp lý và quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý. Dưới đây là những nguyên tắc hoạt động và các hành vi nghiêm cấm trong hoạt động trợ giúp pháp lý.