Huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa): Giới thiệu nhiều văn bản pháp luật mới

14/10/2005
Trong 9 tháng đầu năm 2005, Phòng Tư pháp huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa) tổ chức giới thiệu nhiều văn bản pháp luật mới như: Luật Hợp tác xã năm 2003, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND năm 2004, Bộ luật Tố tụng Dân sự, Luật Xây dựng năm 2003, Luật Thanh tra năm 2004, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, Tố cáo năm 2004 và các nghị định hướng dẫn thi hành, Pháp lệnh Tín ngưỡng Tôn giáo, Nghị định số 22 hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Tín ngưỡng Tôn giáo, Thông tư số 55 hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản.