Thí điểm phân cấp việc cấp Phiếu Lý lịch Tư pháp tại một số địa phương

27/02/2024
Thí điểm phân cấp việc cấp Phiếu Lý lịch Tư pháp tại một số địa phương
Chiều ngày 27/02, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng đã chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành để tiếp thu, hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội thí điểm phân cấp việc cấp Phiếu Lý lịch tư pháp (LLTP) cho Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân (UBND) cấp huyện tại thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Nghệ An.
Báo cáo tại cuộc họp, đồng chí Đỗ Thị Thúy Lan, Phó Giám đốc Trung tâm Lý lịch Tư pháp Quốc gia cho biết về các kết quả trong việc cấp Phiếu LLTP. 


Đồng chí Đỗ Thị Thúy Lan, Phó Giám đốc Trung tâm Lý lịch Tư pháp Quốc gia phát biểu tại cuộc họp.
 
 
Theo đó, dựa trên cơ sở quy định của Luật LLTP và các văn bản hướng dẫn thi hành, từ năm 2021 đến năm 2023, Bộ Tư pháp, Trung tâm LLTP quốc gia đã có nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện quy định về công tác cấp Phiếu LLTP, trong đó có một số văn bản thống nhất hướng dẫn Sở Tư pháp địa phương như:
Thực hiện quy định của Luật Cư trú, ngày 23/06/2021, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 1050/QĐ-BTP về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp. 
Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 ban hành kèm theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ (Đề án 06); theo quy định của Luật Lý lịch tư pháp, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ về tái cấu trúc quy trình thực hiện các thủ tục hành chính, Bộ Tư pháp đã có Công văn số 1722/BTP-TTLLTPQG ngày 30/5/2022 về việc hướng dẫn tái cấu trúc quy trình thực hiện thủ tục cấp Phiếu LLTP. Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Tư pháp, 60/63 địa phương đã ký Quyết định ban hành nội dung tái cấu trúc quy trình cấp Phiếu LLTP trực tuyến mức độ 3, 4 theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp.
Bộ Tư pháp cũng đã ban hành Công văn số 4105/BTP-TTLLTPQG ngày 05/9/2023 về việc tăng cường phối hợp tra cứu, xác minh thông tin để cấp Phiếu lý lịch tư pháp. Theo đó, Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu xuất trình/nộp Phiếu lý lịch tư pháp không đúng quy định; tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm thực hiện đúng quy định của Luật lý lịch tư pháp.
Trong phạm vi thẩm quyền của mình, Trung tâm LLTP quốc gia cũng có Công văn số 650/TTLLTPQG-HCTH ngày 06/9/2023 về việc hướng dẫn sử dụng thử nghiệm tính năng phân quyền khai thác, tra cứu thông tin tại CSDLLLTP; Công văn số 06/TTLLTPQG-TN&XLTT ngày 11/9/2023 về việc hướng dẫn phối hợp tra cứu, xác minh thông tin LLTP theo Quy chế số 02/QCPH-TTLLTPQG-C53 ngày 29/6/2018 giữa Trung tâm LLTP quốc  gia và Cục Hồ sơ nghiệp vụ (Bộ Công an) về phối hợp tra cứu, xác minh thông tin để cấp Phiếu lý lịch tư pháp (Quy chế 02)....
Và một số kết quả trong công tác tiếp nhận và trả kết quả cấp Phiếu LLTP và công tác phối hợp tra cứu, xác minh thông tin để cấp Phiếu LLTP.
 

Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An phát biểu tại cuộc họp.


Phó Giám đốc Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội phát biểu tại cuộc họp.
Đại diện các Bộ, ngành phát biểu tại cuộc họp.

 
Tại cuộc họp, đại diện các bộ, ngành đều bày tỏ đồng tình với sự cần thiết của việc xây dựng Nghị quyết về việc thí điểm phân cấp việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện tại thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Nghệ An; đồng thời góp ý cụ thể đối với các chính sách như: Đề nghị bổ sung tiêu chí để lựa chọn các Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện tại thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Nghệ An tham gia thí điểm, bảo đảm tính đại diện, có giá trị thực tiễn khi tổng kết thực hiện thí điểm; đề nghị tăng cường phân cấp, phân quyền cho Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện thí điểm; về dự kiến nguồn nhân lực thực hiện thí điểm; đề nghị xem xét bổ sung người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam thuộc đối tượng áp dụng thực hiện thí điểm...
Nam Hải - TTTT