Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp tháng 06/2024

04/07/2024
Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp tháng 06/2024
Ngày 04/7, Đảng uỷ Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ Đảng uỷ tháng 06/2024. Đồng chí Đặng Hoàng Oanh, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp và đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp đồng chủ trì Hội nghị.
Các Ủy viên Ban Thường vụ được nghe đồng chí Cao Xuân Thuỷ, Phó Chánh Văn phòng Đảng uỷ báo cáo kết quả công tác tháng 06/2024 và nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 7/2024 của Đảng ủy Bộ Tư pháp. Theo đó, Đảng ủy Bộ Tư pháp đã bám sát các nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình công tác năm 2024 của Đảng ủy Bộ; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc triển khai đồng bộ và toàn diện các mặt công tác đảng và đạt nhiều kết quả nổi bật.

Đồng chí Đặng Hoàng Oanh, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp và đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp đồng chủ trì Hội nghị.

Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, Đảng uỷ Bộ đã chuẩn bị nội dung và tổ chức thành công Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ tháng 5/2024; tiếp tục triển khai Chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, kết luận được thông qua tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ tám khóa XII (Chương trình hành động số 07-CTHĐ/ĐU ngày 21/12/2023) và quán triệt, phổ biến Đề cương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII.
Trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng uỷ Bộ đã phối hợp với Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ chỉ đạo triển khai và hoàn thành các nhiệm vụ công tác tháng 6/2024 của Bộ và các đơn vị thuộc Bộ với trọng tâm là: tham mưu Chính phủ hoàn thiện, chỉnh lý và trình Quốc hội cho ý kiến để thông qua 10 dự án luật, 3 nghị quyết quy phạm pháp luật và cho ý kiến về 11 dự án luật khác tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV; tiếp tục chuẩn bị, hoàn thiện các đề nghị xây dựng, dự án luật được giao chủ trì soạn thảo; phối hợp với Ban cán sự đảng tổ chức Hội nghị về công tác xây dựng pháp luật…
Trong công tác giáo dục chính trị - tư tưởng, Đảng uỷ Bộ đã chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ triển khai nghiên cứu, học tập các Nghị quyết được thông qua tại Hội nghị Trung ương 8 Khóa XIII và quán triệt Đề cương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII; tổ chức việc học tập, quán triệt, phổ biến, tuyên truyền và triển khai thực hiện các văn bản, hướng dẫn mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Văn phòng Trung ương Đảng đến các đảng bộ, chi bộ trực thuộc; thẩm định và gửi 82 bài dự thi tham gia cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới năm 2024 về Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương theo quy định…
Bên cạnh đó, công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội cũng đạt nhiều kết quả tích cực.
 

Đồng chí Cao Xuân Thuỷ, Phó Chánh Văn phòng Đảng uỷ.

Trong tháng 7/2024, Đảng uỷ Bộ sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như phối hợp với Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị hoàn thành các nhiệm vụ công tác tháng 7/2024; quán triệt, phổ biến và triển khai thực hiện văn bản, nghị quyết mới của Trung ương và cấp ủy cấp trên tại Bộ; tiếp tục chỉ đạo việc kiện toàn và rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc; triển khai thực hiện các văn bản, nghị quyết của Trung ương và của Đảng ủy Khối về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng…
Tại Hội nghị, các Ủy viên Ban Thường vụ cũng được nghe báo cáo kết quả công tác 06 tháng đầu năm 2024 và nhiệm vụ trọng tâm công tác 06 tháng cuối năm 2024 của Đảng ủy Bộ Tư pháp. Nhìn chung, trong 06 tháng đầu năm 2024, Đảng ủy Bộ, các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ và toàn diện các mặt công tác xây dựng đảng bảo đảm chất lượng và theo tiến độ đề ra; công tác phối hợp giữa Đảng ủy với Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ chặt chẽ, thiết thực và hiệu quả; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện và hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn đề ra trong Kế hoạch.
Tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên ổn định, yên tâm công tác; công tác học tập, quán triệt, phổ biến và triển khai thực hiện các văn bản, nghị quyết của Trung ương và cấp ủy cấp trên được thực hiện nghiêm túc. Việc chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn nghiệp vụ sát sao, kịp thời, chất lượng, hiệu quả được nâng lên rõ rệt; qua đó, đã bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy, tổ chức đảng đối với hoạt động của cơ quan, đơn vị và các tổ chức chính trị - xã hội thuộc Bộ.
 

Đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp.

Công tác xây dựng Đảng về tổ chức bộ máy, cán bộ, quản lý và phát triển đảng viên được chú trọng, tập trung vào sắp xếp bộ máy tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Bộ theo Quy định số 123-QĐ/TW của Ban Bí thư và xây dựng vị trí việc làm và các chức danh lãnh đạo của Đảng ủy Bộ; tăng cường quản lý gắn với nâng cao chất lượng đảng viên. Các đảng bộ, chi bộ trực thuộc đã nhận thức sâu sắc, đầy đủ và toàn diện hơn về công tác xây dựng đảng; tích cực, chủ động hơn trong triển khai toàn diện các mặt công tác, nhất là giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, xây dựng tổ chức đảng và phát triển đảng viên. Sự phối hợp giữa cấp ủy với Thủ trưởng đơn vị chặt chẽ và hiệu quả hơn; gắn kết giữa lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng. 
Ngoài ra, các Ủy viên Ban Thường vụ đã trao đổi, thảo luận và cho ý kiến về các nội dung: Bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng cục Thi hành án dân sự nhiệm kỳ 2020-2025; phê duyệt bổ sung quy hoạch cấp uỷ, Ủy ban Kiểm tra của Đảng bộ Báo Pháp luật Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025 và 2025-2030; quy hoạch cấp uỷ Chi bộ Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia nhiệm kỳ 2025-2030; chủ trương về sắp xếp đối với Chi bộ Văn phòng Đảng – Đoàn thể; xét kết nạp Đảng và công nhận Đảng viên chính thức cho Đảng viên dự bị...
 

Đồng chí Đặng Hoàng Oanh, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp​ phát biểu kết luận Hội nghị.

Kết luận Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh ghi nhận và đánh giá cao các kết quả Đảng ủy Bộ đã đạt được trong công tác tháng 06/2024 và 6 tháng đầu năm 2024; đồng thời nhất trí với các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 07/2024, 6 tháng cuối năm 2024 cũng như các nội dung trao đổi tại Hội nghị. Thứ trưởng đề nghị Văn phòng Đảng ủy Bộ Tư pháp tiếp thu tối đa các ý kiến của các Ủy viên trong Ban thường vụ Đảng ủy để hoàn thiện các báo cáo kết quả công tác, nhiệm vụ trọng tâm công tác của Đảng ủy Bộ Tư pháp.
Một số hình ảnh tại Hội nghị: 
 


Anh Thư - Trung tâm Thông tin