Họp kiểm tra văn bản QPPL do Bộ Ngoại giao ban hành

17/05/2024
Họp kiểm tra văn bản QPPL do Bộ Ngoại giao ban hành
Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020) và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020), theo kế hoạch đã được Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, trong năm 2024, Đoàn kiểm tra liên ngành sẽ thực hiện kiểm tra công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) của Bộ Ngoại giao.
Thực hiện yêu cầu của Đoàn kiểm tra liên ngành, Bộ Ngoại giao đã rà soát, lập Danh mục văn bản QPPL do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ban hành, đang có hiệu lực. Trên cơ sở nghiên cứu các văn bản, Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp đã tiến hành kiểm tra bước đầu và tổ chức các cuộc họp trong các ngày từ 14/5 đến 16/5/2024 để trao đổi, cho ý kiến về tính pháp lý của một số văn bản QPPL. Đồng chí Hồ Quang Huy, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL và đồng chí Nguyễn Duy Thắng, Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL đã chủ trì các cuộc họp với sự tham gia của đại diện một số bộ, ngành có liên quan (Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Thanh tra Chính phủ).


 
Nội dung các cuộc họp tập trung cho ý kiến đối với một số vấn đề được điều chỉnh trong các văn bản QPPL của Bộ Ngoai giao như: Lập và hoạt động của văn phòng đại diện của các tổ chức hợp tác, nghiên cứu của nước ngoài tại Việt Nam; tổ chức và hoạt động Quỹ bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài; chế độ báo cáo thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Ngoại giao; công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Ngoại giao; tổ chức và hoạt động của thanh tra Ngoại giao; hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn về công tác đối ngoại của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện; hướng dẫn thủ tục cấp thị thực, gia hạn tạm trú, cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam thuộc thẩm quyền của Bộ Ngoại giao; hướng dẫn thủ tục đăng ký công dân Việt Nam ở nước ngoài; chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự; hướng dẫn việc cấp, gia hạn, hủy giá trị sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm đề nghị phía nước ngoài cấp thị thực; việc tổ chức giải quyết công tác lãnh sự… và một số nội dung liên quan đến kỹ thuật xây dựng văn bản quy phạm pháp luật khác.
Trên cơ sở ý kiến phát biểu của đại diện các cơ quan liên quan và ý kiến giải trình của các đơn vị thuộc Bộ Ngoại giao, trong thời gian tới, Cục Kiểm tra văn bản QPPL sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện kết quả kiểm tra văn bản QPPL của Bộ Ngoại giao để báo cáo Lãnh đạo Bộ Tư pháp. Dự kiến trong tháng 6/2024, Đoàn kiểm tra liên ngành sẽ làm việc tại Bộ Ngoại giao. 
Hoàng Như Quỳnh