HSTĐ đề nghị xây dựng Nghị định quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng chi thường xuyên NSNN

15/04/2024
Hồ sơ thẩm định đề nghị xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng chi thường xuyên ngân sách nhà nước để mua sắm tài sản, trang thiết bị, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng