TLTĐ NĐ sửa đổi, bổ sung về quản lý HĐ vận tải, đào tạo, dịch vụ sát hạch lái xe ô tô

27/11/2023
Tài liệu phục vụ họp thẩm định dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô, đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe trong thời gian tới.
Xem chi tiết tại file đính kèm./.

File đính kèm